Dodaj do ulubionych Mapa strony
O Firmie


Pracownia powstała w grudniu 1992 roku jako firma rodzinna i działa nieprzerwanie do dzisiaj. Wykonujemy projekty budynków, budowli, małej architektury, zieleni urządzonej, a ponadto projekty i znaki graficzne, logo, ilustracje, kolorowanki.

 

Zakres i standard usług

 • pomoc w przygotowaniu lub przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wstępna analiza terenu pod kątem uzyskania ww. decyzji, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach szczególnych;
 • przygotowanie wniosków dotyczących odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – np. dotyczących odległości od granic działek sąsiednich;
 • pomoc w przygotowaniu lub przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • współpraca z projektantami branżowymi, pozwalająca na skuteczne rozwiązywanie problemów, związanych z przygotowaniem i realizacją budowy
 • przygotowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi warunkami i uzgodnieniami do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, albo wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
 • pomoc we właściwym zdefiniowaniu (nazwaniu) inwestycji i zakwalifikowaniu jej do inwestycji wymagającej lub niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji wraz z wymaganymi warunkami i uzgodnieniami – projekty założeń zieleni urządzonej lub obiektów małej architektury w wielu przypadkach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, albo też wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę;
 • znajomość obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących realizacji inwestycji;
 • konsultacje w sprawie wyboru lokalizacji, usytuowania budynku na działce, doboru materiałów budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego;
 • szczegółowa analiza wskazanego terenu lokalizacji, uwzględniająca wymagania Inwestora dotyczące programu  funkcjonalno-użytkowego, sposobu użytkowania budynku oraz jego estetyki;

 

Staramy się uważnie słuchać naszych klientów i dzięki temu oni polecają nas następnym.

 

Projekty wszystkich rodzajów budynków

 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • budynki usługowe, w tym: obiekty handlowe, biura, gastronomia, hotele, obiekty sportowe i rekreacyjne, agroturystyka, obiekty instytucji kultury, kultu religijnego
 • budynki produkcyjne i magazynowe
 • projekty koncepcyjne
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
 • projekty zagospodarowania terenu jako część projektu budowlanego lub jako samodzielne opracowania
 • projekty budynków nowych
 • projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków lub ich części, w tym prace przy obiektach zabytkowych
 • adaptacje projektów gotowych
 • wydzielenie odrębnej własności lokali

 

Mała architektura i zieleń urządzona

 • projekty nowych założeń zieleni urządzonej – parki, ogrody, ogródki przydomowe wraz z infrastrukturą techniczną
 • projekty przebudowy lub modernizacji istniejących założeń, w tym zabytkowych
 • place zabaw
 • parki, ogrody, ogródki przydomowe wraz z infrastrukturą techniczną;
 • obiekty i elementy małej architektury;
 • altany, wiaty, małe budynki gospodarcze;
 • fontanny wraz z częścią technologiczną;
 • pomniki, figury, miejsca pamięci;
 • oczka wodne, stawy, groble, pomosty, kładki, itp.
 • ogrodzenia, posadzki.Wszystkie prawa zastrzeżone - Krzysztof Habrat